• Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

#1 Područje primjene

Na poslovni odnos između CEWE Magyarorszag Kft (dalje: CEWE) i osobe koje predaje narudžbu za izradu proizvoda (dalje u tekstu: „Naručitelj“) primjenjuju se isključivo niže navedeni uvjeti u verziji koja se objavljuje na Internet stranici www.cewe-fotoknjiga.hr i koja vrijedi u trenutku narudžbe.

Ove Opće uvjete poslovanja Naručitelj za potrebe svoje online-narudžbe može pohraniti na svoje računalo i/ili ispisati. Jezik ovih općih uvjeta kao i ugovora između CEWE-a i Naručitelja je hrvatski.

Za potrebe svog online foto-servisa CEWE će koristiti infrastrukturu i software društva CEWE AG & Co. OHG. Za obradu narudžbi se društvu CEWE AG & Co. OHG prosljeđuju samo oni osobni i slikovni podaci koji su potrebni za potpunu obradu.

#2 Ugovorni partner

Ugovorni partner Naručitelja je društvo CEWE Magyarorszag Kft sa sjedištem u Budimpešti, Republika Mađarska, na adresi Béke u. 21-29; telefon: 01/777 6435, mail:info@cewe.hr

#3 Sklapanje ugovora

Naručitelj predaje narudžbu CEWE-u za izradu fotografija i / ili proizvoda povezanih s fotografijama (dalje u tekstu: „Proizvodi“) dostavljajući digitalne slike u formi podataka („slikovni podatak“). Klikom na link „Naručite“ Naručitelj predaje obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora. Prije konačnog slanja narudžbe, Naručitelj svoje dostavljene podatke može u bilo kojem trenutku pregledati i / ili izmijeniti, uočiti eventualne greške pri unosu te ih ispraviti prije konačne potvrde narudžbe klikom na link „Pošalji narudžbu s obvezom plaćanja“. CEWE će Naručitelju potvrditi primitak narudžbe i prihvat ponude na adresu elektroničke pošte.

#4 Cijene

Dostava Proizvoda obavlja se po cijenama važećim na dan predaje narudžbe od strane Naručitelja, a koje su navedene na Internet stranici www.cewe-fotoknjiga.hr u kunama. Ukupna cijena za Proizvode sastoji se od vrijednosti narudžbe, troškova dostave i ostalih eventualnih sastavnih dijelova cijene te uvijek sadrži i primjenjivu stopu poreza na dodanu vrijednost.

#5 Pravo Naručitelja na jednostrani raskid ugovora

U skladu s odredbom čl. 79. st. 1 točke 3. Zakona o zaštiti potrošača, Naručitelj nema pravo opoziva narudžbe tj. nema pravo na jednostrani raskid ugovora nakon što je CEWE potvrdio prihvat narudžbe, jer se Proizvodi izrađuju po specifikaciji Naručitelja i prilagođavaju njegovim osobnim potrebama.

#6 Dostava i preuzimanje

Dosta odnosno preuzimanje Proizvoda obavlja se prema odredbama navedenim u preuzetom fotoprogramu ili na Internet stranici www.cewe-fotoknjiga.hr, osim ako između CEWE-a i Naručitelja nije nešto drugo ugovoreno.

Vrijeme potrebno za dostavu ugovara se individualno ili je navedeno unaprijed u postupku narudžbe. U slučaju kašnjenja s isporukom, Naručitelj nema pravo na naknadu štete, osim ako je kašnjenje prouzročeno krajnjom nepažnjom ili namjerom CEWE-a.

U slučaju ugovorenog preuzimanja Proizvoda u Poslovnici CEWE čuva Proizvode tri mjeseca nakon slanja obavijesti o preuzimanju. U slučaju da Naručitelj ne preuzme Proizvode ni nakon proteka navedenog roka, CEWE zadržava pravo u cijelosti namiriti potraživanje s osnove pružene usluge, kao i opravdano učinjene troškove u vezi s pružanjem usluga. CEWE u tom slučaju ne odgovara za slučajnu propast ili oštećenje Proizvoda, čak ni u slučaju potrebe promjene mjesta čuvanja Proizvoda.

Naručitelj nema pravo tražiti naknadu ili kakvu drugu imovinsku korist u vezi s čuvanjem Proizvoda, neovisno o tome da li i kada je ista preuzeta.

#7 Plaćanje

Prilikom narudžbe Naručitelj određuje način na koji želi platiti Proizvode. Predviđeni načini plaćanja su: plaćanje prilikom osobnog preuzimanja proizvoda, plaćanje pouzećem te online plaćanje bankovnom karticom.

Uvjeti plaćanja za svako od navedenih načina plaćanja navedeni su detaljno na stranici www.cewe-fotoknjiga.hr.

#8 Pridržavanje prava vlasništva

CEWE pridržava pravo vlasništva nad Proizvodima sve do potpunog plaćanja svih Proizvoda iz iste narudžbe.

#9 Odgovornost za materijalne nedostatke

Proizvodi sadrži materijalne nedostatke ako ne odgovaraju tehničkim normama za razvijanje i obradu digitalnih fotografija i s njima povezanih proizvoda. U slučaju materijalnih nedostatka Proizvoda primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno.

Naručitelj je dužan o vidljivim nedostatcima na isporučenim Proizvodima obavijestiti CEWE odmah po isporuci, a najkasnije osam dana po primitku Proizvoda, inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.

Kod opravdanih reklamacija, tj. nedostataka na Proizvodima, Naručitelj može zahtijevati da CEWE nedostatke ukloni ili da mu preda Proizvode bez nedostataka. CEWE može odbiti postupiti po odabiru Naručitelja ako bi odabrani način ispravljanja nedostataka prouzročio nerazmjerno visoke troškove i ako bi drugi način ispravka bio značajno povoljniji za Naručitelja. Naručitelj ima pravo razmjernog sniženja cijene tek ako uklanjanje nedostataka ili dostava Proizvoda bez nedostataka nije moguća. U tom slučaju, CEWE će umanjiti ukupni iznos cijene za Proizvode s nedostacima u visini jedinične cijene usluge za određenu vrstu Proizvoda.

#10 Odgovornost za štetu

CEWE odgovara za štetu koja Naručitelju nastane zbog namjernog postupanja ili grube nepažnje CEWE-a, njegovih radnika, zastupnika ili pod-ugovaratelja, u skladu s općim odredbama odgovornosti za štetu. CEWE ne odgovara za štetu nastalu Naručitelju zbog obične nepažnje. Odgovornost CEWE-a za štetu u svakom je slučaju ograničena na iznos cijene za Proizvode koje je naručio Naručitelj.

#11 Zaštita podataka, izjava o privatnosti

Vezano za zaštitu (osobnih) podataka kao i sigurnost podataka upućuje se na posebnu Izjavu o privatnosti dostupnu na Internet stranici www.cewe-fotoknjiga.hr. Navedenu Izjavu o privatnosti Naručitelj može pohraniti na svoje računalo i/ili ispisati.

CEWE ne odgovara za gubitak podataka Naručitelja predanih prilikom naručivanja Proizvoda. Naručitelj je dužan sam se pobrinuti za posjedovanje kopija podataka koje je prilikom narudžbe predao CEWE-u na obradu.

CEWE ne osigurava podatke koje je dostavio Naručitelj. Slikovni podaci koje je dostavio Naručitelj brišu se 6 tjedana od predaje narudžbe. Od toga se izuzimaju oni slikovni podaci koji se arhiviraju na traženje Naručitelja.

#12 Prava intelektualnog vlasništva, kaznene odredbe

Naručitelj sam odgovara za sadržaj prenesenih slikovnih datoteka. Kod svih slikovnih i inih podataka koji Naručitelj prenese CEWE-u tijekom narudžbe kao i kod pohranjivanja slikovnih datoteka, Naručitelj je obvezan osigurati da posjeduje ili da su na njega uredno prenesena sva prava intelektualnog vlasništva (autorsko pravo, žigovno pravo i sl.) vezana za tako prenesene slikovne i ine podatke. Naručitelj isključivo sam odgovara za sve posljedice koje nastanu zbog mogućih povreda te je obvezan CEWE osloboditi bilo kakve odgovornosti u slučaju kršenja tih prava intelektualnog vlasništva.

Naručitelj predajom narudžbe jamči da se sadržajima prenesenih slikovnih datoteka ne krše kazneni propisi, a posebice ne oni propisi koji se odnose na širenje dječje pornografije. Ako CEWE sazna za postupanje protivno ovom jamstvu, odmah će o tome o tome obavijestiti tijela nadležna za kazneni progon.

#13 Zaključne odredbe

Na ugovorni odnos izmeću CEWE-a i naručitelja primjenjuje se hrvatsko zakonodavstvo uz isključenje primjene UN Konvencije o međunarodnoj prodaji robe.

Ukoliko pojedine odredbe ugovora s Naručitelja postanu u cijelosti ili djelomično ništetne, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.

Od 15. veljače 2016. EU komisija pokrenula je platformu za izvanpravno rješavanje sporova. Platforma omogućuje potrošaču rješavanje sporova nastalih prilikom internet kupovine bez pokretanja sudskog postupka. Internetsko rješavanje sporova pronaći će te ovdje: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Upite čekamo na info@cewe.hr